Singö Hembygdsförening
 

Ärkebiskop Uno von Troil visiterade Häverö-Singö pastorat i början av november 1789. Den andra visitationsdagen beslöt han på singöbornas önskan att nästa dag besöka Singö tillsammans med sitt stora sällskap. Båtar från Singö mötte upp i Norrby tidigt på morgonen den 6 november – en historisk dag.

Protokollet är skrivet i en mycket mild älskvärd ton. En kristelig ton. Ärkebiskopen uttrycker oftast ”förnöjelse” och ”välvilja” över de redogörelser han hör och den ordning som råder. Kritik kanske finns men i så fall fint inlindad tillsammans med uttryck som ”de ömmaste förmaningar” och ”uppmuntran”. Även när det gäller ärkebiskopens hjärtefråga barnaundervisningen står det bara i protokollet att han ”på det ömmaste rekommenderade” församlingarnas ledamöter ”att påtänka om någon scholæmästares antagande”.  Det hade varit intressant att i protokollet läsa hur ärkebiskopen argumenterade för att försöka övertyga skeptiska roslagsbönder om kunskapens välsignelse.

Protokollet är uppdelat i 4 ”acter”.  Vissa avsnitt som berör kyrkobyggnaden och  prästgården i Häverö, inventarier och fattigkassor där har utelämnats nedan.

Den 4de  acten som utspelar sig på Singö är återgiven i sin helhet.

Ärkebiskop Uno von Troils visitation i Häverö och Singö församlingar den 4de – 6te november 1789.

Avskrift i urval  från original som finns i Uppsala  Domkapitels arkiv.

Protokollet är upprättat i ”4 acter”. Den 4de acten , som tilldrar sig på Singö, återges oavkortad här. Längst bak finns ”Inventarium på Singö kyrkas tillhörigheter” som upprättades vid visitationen.

År 1789  den 4 November höll högvördigste herr Ärkebiskopen Procancelleren och kommendeuren af Kongl Nordstjerneorden doctor Uno von Troil Generalvisitation uti Häfverö och Singö.  

Dervid voro till biträde Theologiæ Professoren, Probsten och kyrkoherden doctor Olof Domeij i Näs samt dessutom närvarande Häradsprobsten uti Närdinghundra Contrakt samt kyrkoherden uti Edebo Magister Augustin Montelius, HonorarieProbsten och kyrkoherden uti Allmunge Magister Johan Runbom, och kyrkoherdarna Magister Eric Hartwich i Knutby och Faringe och Carl Wallnerson i Ununge och Edsbro.

Redogörande - Församlingarnas Probst och kyrkoherden Magister Johan Yckenberg, som tillträdde detta Pastorat 1779, Comminister Johan J Philipsson som 1788 tillträdde Sacellanien och Probstens adjunct – Johan Petter Sundgren som 1787 hitkommit, komminister Granberg i Singö, som dock nu ej war tillstädes – hade tillträdt sin CapellPredikantssysla 1783.

Protokollet förde e.o. Theologiæ Adjuncten och ConsistorieNotarien Magister Sven Wijkman Casparson

1sta: Acten

Vid ankomsten ifrån Edebo emottogs herr ÄrkeBiskopen af Presterskapet wid Häfwerö kyrka, hwaräst uppå derom af Pastor fogad anstalt, enligt visitators honom gjorde tillsägelse, församlingens kyrkowärdar woro tillstädes , så at berörde kyrkas inventarier och öfriga tillhörigheter m.m. kunde igenomses.

Herr visitator besåg nu först sjelfva kyrkan, hwilken af gråsten upbygd befandts

.

.

.

2dra Acten

.

.

.

14§

Vid efterfrågan om Barnaundervisningen och huru den skötes, berättade prästerskapet att ingen Scholæmästare eller fond till en sådans aflönande gåfves, att väl kyrkowaktaren i förtiden, härutinnan emot särskild wedergällning betjent dem som derom för deras barn honom anlitat, men att han äfven war gammal och nog orkeslös, samt att äfvensom swårighet sig yppade att i wissa rotar eller byar kunna förmå någon at åtaga sig sådant beswär och önskade fördenskull Pastor att vid herr visitators wistande härstädes någon författning i denna så angelägna del måtte widtagas. Herr visitator som yttrade att i brist på någon annan, klockaren ej finge undandraga sig detta besvär, emot wedergällning af Barnens föräldrar, samt förädrarna tillhållas, att låta sina Barn gå till honom. Förmälte dock, att som sådant för de längre bort boende kunde vara mindre beqwämt, sig i morgon willja med församlingarnas ledamöter om detta ärende närmare öfwerlägga, om icke antingen scholæmästare kunde antagas, som wissa  tider om året wore i den ena och åter annan tid i en annan tract af församlingen eller och annan anstalt fogas.

15§

Öfwersåges kyrko- och fattigcassoräkenskaperna för båda församlingarna, hwilka befunnes efter den härtils härstädes brukliga methode ordentligen författade, men wid denna Methode gjorde dock herr visitator

1o vid Häfverö den erinringen att som ingen hufvudbok här wore, utan endast en enda i hwilken alla både inkomster och utgifter till hwarje särskild summa specificerades och som således såsom special wore att anse, borde en hufvudräkenskapsbok inrättas.

.

.

.

.

3dje  Acten

.

.

.

.

.

…..att i barnens späda hjertan inplanta gudsfruktan, herr Ärkebiskopen anmodar presterskapet att tillhålla barnen morgon- och aftonbönernas lärande utantill på det de måtte kunna till såwähl sina föräldrars glädje som tjenstefolkets upmuntran och allas uppbyggelse förrätta denna husandakt, och hwarigenom Barnen ej allenast ifrån första åren wändas att lära känna såwäl bönens kraft och werkan som dess nödvändighet, utan och att alltid taga sin tillflygt till gud i bönen med förtroende öfverlämna sig till dess nådiga försyn.

Hwarjemte herr visitator på det ömmaste förmanade och upmuntrade församlingarnas ledamöter, att icke försumma dessa förhör såsom medförande de ypperligaste tillfällen att i alla förefallande mål kunna med sin själasörjare äfwen få öfwerlägga och jämte underwisningen begagna sig af dess råd och förmaningar.

Tillkännagaf herr visitator att han redan blifwit underrättad derom att ingen Scholæmästare eller Fond till en sådans aflönande här gåfwos utan att kyrkowaktarn härstädes hittills emot wedergällning af dem som honom anlitat sådant besörgt. Herr visitator som nu derjämte omförmälte hwad i förledne dags Protocoll finnes anfört, rörande såwäl klockarens skyldighet att emot särskild wedergällning gå församlingarnas ledamöter tillhanda som den sig derwid yppande swårighet, yttrade sig widare, att till herr visitator nu i dag med utmärkt fägnad försport den berömliga Christendomskunskap Barnen i allmänhet redan innehade och hwilket wittnade om den berömliga omsorg församlingarnas ledamöter om sina Barns upfostran och underwisning haft och hade, gjorde herr visitator sig fullkomligen försäkrad att intet ännu kunde anses som både wigtigare och angenämare än det, som handlade om utvägen till ej allenast bibehållande af den goda grund de redan ägde, utan om widare byggande derpå, hwarföre herr visitator på det ömmaste recommenderade hos församlingarnas ledamöter att påtänka om någon scholæmästares antagande å sätt som i förre dagens Protocoll redan omnämnt är, och hwarom Presterskapet anmodades att i sockenstämma med församlingarnas ledamöter rådgöra.

Tillkännagafs uppå efterfrågan, att Kongl Maj:ts förordning om in- och utflyttande personers skyldighet med atesters eller prestebeskeds uttagande och öfwerlämnande till vederbörande prästerskap årligen af predikstolen såwähl som alla öfriga anbefalta förordningar och författningar upläsas samt wärkställigheten deraf befordrades.

Om de fattiga besannades ..(?).. ytterligare hwad uti förra dagens protocoll finnes anfört, att de af församlingarna underhålles genom rotevis utgörande matskott, och hafver det understöd de får af Cassan samt tillstånd at dygna, och hwartill de af herr visitator än ytterligare upmuntrades. Men som härjämte en och annan af soknemännen beklagade sig deröfwer, att äfwen fattiga ifrån andra församlingar beswära dem medelst kringstrykande och tiggande då dock hwarje församling borde föda sina fattiga, blef beslutat att enär sådana utsoknes fattiga kringstryka skulle de icke emottagas utan genom angifwande hos kronobetjänte, som ej lärer underlåta att lämna dess med höga författningar enliga Ämbetesbiträde, fortskaffas till sin hemort, och om någon af soknens egna fattiga  förspordes gå utom soknen och tigga, skulle en sådan straffas, först med minskning i dess fattighjelp, wid nästa utdelning och sedan hwem den ej endera sig rätta ville bortmistandet af sin fattighjelp.

Efterfrågades om såwäl Församlingarnas ledamöter wid inträffande sjukdomar i tid kalla presterskapet till den sjukes tröst och uppbyggelse såsom ock om presterskapet wid slika tillfällen skyndsamt sig infinna, hwilket å ömse sidor med ja beswarades.

10§

Om SocknestämmoProtocollen bekräftades än ytterligare

.

.

 

12§

Om likbegrafningar besannades hwad gårdagsprotokollet innehåller, men som församlingens ledamöter derjämte beklagade sig att kyrkogården wore nog trång blef beslutit, att en del af kortsidan af densamma äfwen dertill skulle nyttjas, samt endast en wiss plats utses å hwilken de som enligt dom borde begrafvas afsides kunde nedsättas; och widare utstaka hwad långt hwarfwet å norra sidan borde gå.

 13§

Kyrko- och Fattigkassoräkningarna förmälte herr visitator nu för församlingarna sig hafwa genomsett och funnit med den berömliga noggranhet af Prästerskapet förda att herr ÄrkeBiskopen deröfwer förklarade sitt nöije, äfwensom herr Ärkebiskopen nu underrättade församlingens ledamöter hwad i förestående dags protokoll i §en rörande dessa räkenskaper finnas anmärkt; 

.

.

.

.

3dje Actens avslutning

yttrade herr visitator sitt synnerliga nöije öfwer den berömda ordning och skicklighet å Preesterskapets sida och den wälwillja och kärlek emot dem tillbaka å församlingarnas sida  herr ÄrkeBiskopen under dess kårta wistande härstädes förspordt och det herr ÄrkeBiskopen önskade och gjorde sig försäkrad äfwen hädanefter å samma sätt fortfara, och sedan herr ÄrkeBiskopen tillsagt att detta Protocoll kommer att nästa Söndag å Predikstolen i Häfwerö och Söndagen derefter i Singö att uppläsas, tillönskade herr ÄrkeBiskopen alla närwarande Guds nåd och wälsignelse.

 

4de Acten

Den 6te November

1 §

Efter i går Singö Capells Lag lämnat löfte företog sig herr Visitator i dag resan dit, hwarmed herr Visitator ifrån Norby By emottogs af Singöboerne som med båtar dit ankommit till Ärkebiskopens öfwerförande och woro härvid herr visitator följaktiga de i föregående dags Protocoll omförmälte Prästmen, Professoren Doctor Domeij, Prostarna Aug Monthelius och Runbom, kyrkoherdarna Hartwich och Wallnersson samt e.o. Th. Adj. Wijkman, som förde Protokollet.

Närvarande Redogörande Prosten Magn Yckenberg i Häfverö och Comminister Emanuel Johan Granberg i Singö.

2 §

Efter ankomsten begaf sig herr Visitator till kyrkan, hvarest församlingens ledamöter till stort antal sammankommit. Herr Visitator genomgick häruppå kyrkans inventarium hwarvid anmärktes att en öfver Capellansbostället nästledna år af ingenieuren Kamecker författad och 2 april 1789 stadfästad Charta kommer att på kyrkans inventarium upföras, samt noga wårdas; äfwensom alla öfriga rörande kyrka och Prestebord  befinteliga Acter hwaraf Comminister Granberg förmälte sig hemma hafwa en och annan böra registreras och i inventerio uppföras. Visitator gaf äfven tillstånd att wid Communion Prästen endast är klädd uti mässeskjorta, då mässhaken war aldeles utsliten, såsom han och med synnerligit nöije hörde det benägna löfte brukspatron Grill gifwit församlingen att bekosta deras spruckna klockas omgjutning; ett löfte wärdigt icke mindre dess ädelmodiga tänkesätt an (←?) Grillska namnet.

HufwudRäkenskapsboken salderade vid 1sta nästledne Maj en summa Contant behållning 27 Rdr 38 skilling 6 runstycken och då häraf afgå 3 Rdr 32 skilling som blivit sedan utgifna samt en inneliggande guldring pantsatt för 1Rdr 16 skilling befants wid nu skedt upräknande af medlen återstoden 22 Rdr 38 skilling 6 runstycken riktigt inneliggande. Sedan 1sta Maj hade enligt Specialen blifvit insamlade 4 Rdr 7 skilling och utgifna 2 Rdr 36 skilling samt befants öfwerskottet 1 Rdr 19 skilling Contant i kyrkokistan; och igen kunde herr Ärkebiskopen samma ordning iakttagen af presten som den hwaröfver herr Ärkebiskopen redan tillförene i Hefverö förklarat dess nöije.

Efterfrågades om någon uplysning kunde gifvas om detta Capells ålder, men derom fans ingen annan underrättelse än en gammal tradition att 1596 först skall begynts att här hållas ett litet fiskeCapell, men ordinarie prest eller Capellan hade ej warit förrän 1734, och företeddes nu wid fråga om CapellPredikantslön m. m. såsom säkraste underrättelse och stadgande derå en ifrån Consistorio vidimerad afskrift af transumt af Kongl  Majt:s Nådiga Resolution uppå de af Upsala Stifts fullmäktige under Riksdagen 1734 andragna Beswär; gifwen Stockholm i Rådkammaren den 17 Maij 1735.

Uppå ofvannämde Fullmäktiges i underdånighet gjorda ansökning, samt i anseende till de derhos anförde skiähl, samtycker Kongl Maj:t i nåder, att, till den uti Roslagen belägna och under Häfverö moderkyrka hörande Singö Capells församling få mycket bättre själaskiötsel en särskild prest uppå Singön må förordnas; och som det af bemälta singöboer, wid en af vederbörande Landshöfdinge och Consistorio anstäld undersökning skrifteligen utfästa sammanskottet, till den begärda prestmannens underhåld ej finnes tillräckeligt så samtycker Kongl Maj:t äfwen i nåder såwäl dertill, att de af SingöBoerna till klockaren i Häfverö årligen erlagda 1 tunna 5 ½ fjärding spannmål, hädanefter maga tilläggas den präst, som på Singön kommer att förordnas och ett af de 2ne i Norrvreta By på Singön belägna fjärdedels odisponerade och kronan behåldne hemman af 6 daler silvermynts ränta hwardera må merbemälte prestman till boställe uplåtas, datum ut supra

                                                    FREDRIK

                                                         L.  S.    / O. Cederström

                                           Vidi  Joh.  Wiman.

 

Sjelfwa kyrkian af träd befants både wacker och i godt stånd utom taket som behövde någon reparation, och hvilket med första borde werkställas. Wid efterfrågan om någon kunde draga sig till minnes när denna kyrka blef bygd intygades, att den blifwit fullbygd 1753 och hade förut på samma kyrkogård, ehuru ej på samma grund och ställe denna kyrka finnas warit en liten aflång trädkyrka alldeles förfallen.

 

Husen å Capellansgården byggas af församlingen, och åligger det derföre Capellpresten att med all flit sorgfällighet dem wårda och underhålla, och hwartill herr visitator honom upmuntrade.

För öfrigit rönte herr Ärkebiskopen ej utan synnerlig förnöielse den wälwillja hwarmed Capellaget omfattar sin Lärare hwilken deremot ej lärer underlåta med ömhet och tacksamhet samt flit och arbetsamhet i sin sysla gjöra sig förtjänt af deras förtroende; äfvensom herr Ärkebiskopen betackade hwar och en för den fägnad hwarmed de alla visade sig emottaga ett af dem så önskat besök, som det herr ÄrkeBiskopen dem gjorde, och som icke tillförne af någon ÄrkeBiskop skedt.

Herr ÄrkeBiskopen slöt Acten med upmuntringar till gudsfruktan som säkrast bereder både timlig fönöjelse och ewig salighet samt efter af herr Ärkebiskopen gjord bön och sång, ledsagades åter herr Ärkebiskopen med sitt följe ned till stranden och återfördes i flera båtar, samt wid återkomsten till Norrby betackade dem än widare med tillönskan om Guds nåd och wälsignelse.

Sidst anbefalte herr Ärkebiskopen, att detta Protocoll med de 3 föregående Acter komma att å (fattas ord) sätt i båda kyrkorna upläsas.

                                   Uno von Troil   /Sven Wijkman Cson

 

Inventarium uppå Singö Kyrkas tillhörigheter af Böcker samt andre saker, upprättadt till General Visitation

                                                                                     

                               

Böcker Diverse


1 ny Handbok in 4to          (antalet anges)
1gammal dito in  8to
1ny Psalmbok in 4to
1 gammal dito in 4to
1 Kyrkobibel in 4to
1 Förordningsbok
Winblads projektritningar
Stjernmans samling av förordningar
1 gammal Handbok
Kyrkolagen
Svenska Boskapsafveln
Prof Psalmboken
1 gammal Handbok
Prof öfversättning af Bib. 1 &11 Mosis Bok Cirkulairbok
1 Förhörsbok
1 Bok som innehåller födda, vigda och döda
1 dito Räkenskapsbok
1 dito Fattigmedelsbok
1 Bundt Kongl förordningar
1 Tabel 


1 Altartafla
1 gl dito öfver ingång till kyrkan
1 Förgyld Hvitmetallskalk
1 Förgyld Patén
Tenn
1 par gamla Ljusstakar af
1 Mässkjorta
1 gammal Mässhake
2ne gamla Håfvar
1 Rödt Altartäcke
1 Handduk

1 Altarkudde
1 Sockenbudskalk af Tenn
1 Oblatask af Tenn
1 Kalkkläde
1 gammalt bårkläde
1 Bäkn af Tenn
1 gammal Bläcktratt
1 Kista med 3ne  lås
1 Skrin med 1 dito
1 gammal Tennljusstake
1 Bord    1 Stol
1 Bokhylla
1 gammal Klocka

 

Handlingar

Fol. 1    Extract af Upsala Domkapitels Protocoll  den 12 Marttii 1712.

Fol. 2 & 3   Consistorii Bref till Prosten Teelin och Singö församling den 11                     sept 1713. Både i hufvud och  afskrift.

Fol. 4    Ett den 1 april 1733 utgifvit betyg att Abraham Ersson och Anders

             Mattson i Singö anmält sig hos Probsten innan de rest till Upsala.

Fol. 5    Consistorii Protocoll den 10 Oct 1733 Contrasignerat af Johan Wiman.

Fol. 6    Domkapitlets lämnade bevis den 4 april 1733.

Fol. 7    Jacob Kroks, den 11 Feb 1734, kungörelse.

Fol. 8    Protocoll då en undersökning förrättades.

Fol. 9    Lars och Per Brandts jemte fleras gifna betyg den 25 juni 1734 huru med Gudstjänstens förrättande i Singö Capell sig förehållit.

Fol.10  Transumt af Kongl Maj:ts Resolution gifven den 17 Maji 1735.

Fol.11  Consistorii Bref af den 4 Junii 1735 till Probsten Hageman i Häfverö.

Fol.12  Transumt af Consistorii skrivelse till Probsten Telin den 2 Nov 1743.

Fol.13  Vallängden vid Capellansval år 1774.

Fol.14  Probstvisitationsprotocoll af den 9 juli 1786.

Författare och text-tolkare
Yngve Andersson
Boda, Singö
 

  tillbaka till startsidan
  tillbaka till Singö förr