Milstolpar, vardag och kuriosa  i Singö Hembygdsförening

Uppgifter tagna från Singö Hembygdsförenings årsmötes- och styrelsemötesprotokoll samt verksamhetsberättelser 1947 och framåt.

1947 Singö hembygdsförening bildas på initiativ av Sixten Grönros vid ett möte den 20 april 1947. Mötet äger rum i Församlingshuset och ett 80-tal Singöbor deltar. En styrelse med 11 personer väljs. I styrelsen väljs till ordförande Sixten Grönros, v ordförande Per Raab, kassör Walfrid Abrahamsson och sekreterare Linnéa Häggroth. Styrelsen fastslår föreningens första stadgar där föreningens uppgift bl a skall vara:

att bevara minnet av gångna tiders levnadssätt

att samla och bevara den rest av äldre kulturföremål som ännu kan finnas kvar

att anskaffa ett jordområde till inrättande av hembygdsmuseum

att till arkiv insamla och förvara anteckningar om seder och bruk, om gamla redskaps användning, uppteckningar av sägner och ordspråk, gamla handlingar, kartor, teckningar, fotografier m. m.

att försöka bevara ungdomen åt hembygden genom att arbeta för ett sunt och förädlande nöjesliv, väcka håg för studier genom att anordna studiecirklar, föreläsningar m. m.

Yngve Anderssons kommentar 2006: Sixten Grönros var då folkskollärare här på ön men inte någon längre tid. Sannolikt efterträddes han ganska snabbt av Raab. I det papper Lars Sundin skrev till föreningens 25-årsjubileum framgår det att Grönros då var reporter på Sveriges Radio. Folklivsforskning var hans intresseområde, vilket förklarar hans initiativ.

1948 väcks förslag om bildande av en syförening men i stället bestäms att man skall ha gemensamma arbetsträffar i hembygdsföreningen.

Föreningens verksamhet består de första åren av att ordna föreläsningar och olika fester
(sommarfest, 1:a maj, julfest etc) på Singö. På mötena sjunger man och spelar. Ofta förekommer Singösången, Upplandssången och Du gamla du fria.

1950 ordnas ett möte med Singö missionsförening, Singö husmodersförening, Singö idrottsklubb, Singö fiskeriförening, Singö Soc. arbetarkommun, RLF:s lokalavdelning, Folkpartiets lokalavdelning, S.L.K.F. och sjömännens vänner. Gemensamma föreläsningar och kurser  beslutas. I årsberättelsen rapporteras att en viss spänning finns i föreningen mellan hembygdsintresset och intresset för föreläsningsverksamheten. Detta kan man dock hantera och föreläsningar kommer att fortsätta ända in på 1980-talet. Under perioden fram till dess tar hembygdsverksamheten över mer och mer och särskilt efter 1970 då hembygdsgården invigs.

1952 är föreningens behållning 2522 kr.

1953 börjar föreningen ordna filmaftnar med inträde 1,25 för vuxna och 75 öre för barn.

8 feb -Vändkorset. Förspel: Aladdin och den underbara lampan.

22 feb -Det regnar på vår kärlek

1 mars -En handfull ris. Förspel: Jag är vägen.

8 mars -Det segrande korset. Förspel: Sånger från Donau.

15 mars -Sten Stensson kommer till stan. Förspel: Det äkta Hawaii

Senare på året visas färgbilder av chefredaktören S Malmberg från Aftonbladet ”Med flyg över Nordpolen".

1954 fortsätter med omfattande föreläsningsserier med föreläsare från Stockholm, Uppsala och annorstädes på den vanliga tiden lördagar kl 20 00.

1955 beslutas  att föreningen skall ”hålla midsommarstång” på ”Skolslätten”. Per Raab har utsetts till kyrkoherde i Harg och ersätts som ordförande av den nye komministern, hemmasonen Lars Sundin.

1956 beslutas att midsommarfirandet bör bli tradition. En bandspelare införskaffas. Föreläsningarna flyttas till söndagar kl 20 00. Sannolikt flyttas föreläsningarna från lördagen då det mycket populära radioprogrammet ”Karusellen” konkurrerar om intresset. Traditionen att ordna De gamlas dag fortsätter. Singö besöks detta år av forskare från Landsmålsarkivet i Uppsala. Dessa gör inspelningar av berättelser om seder och bruk på Singömål på stålband vid besök på fem olika gårdar på ön. 112 personer bjuds på kyrkkaffe den 1:a advent. Föreningen har 53 medlemmar och 6139 kr i kassan.

1957 får föreningen äntligen möjlighet att köpa en tomt på Norrvreta 1 som plats för hembygdsgård och klubblokal. Men: ”Då själva platsen estetiskt sett är ful och föga tilltalande som samlingsplats vid de sockenhögtidligheter, som äro ofrånkomliga vid en hembygdsgård och då vissa utsikter finns att i en framtid få överta en av Singös äldsta och bäst bevarade byggnader med en förtjusande vacker och lämplig tomt, beslöt styrelsen att först grundligt undersöka dessa möjligheter och kom man efter ingående rådplägning enhälligt överens om att frågan om avstyckning av tomt från Norrvreta 1 tills vidare skulle bordläggas”. Tomten ligger i Backby och ägdes av Matts Mattson. OS-medaljören Lars Hall besöker föreningen och berättar om sina idrottsframgångar och öborna får se hans tre guldmedaljer. Styrelsen rapporterar också en ökande konkurrens från televisionen men trots det är man generös och lämnar bidrag till inköp av TV på ålderdomshemmet.

1958 ändras föreläsningarna till valfri dag ej lör- eller söndagar. Bl a föreläser journalisten Charles M. Quick Mc Eddy från Stockholm: Negrerna i amerikanskt samhällsliv och civilingenjören  Mike Joslin från Vendelsö: Ritualer, kannibalism, medicinmän och trolltrummor i Centralafrika med ljusbilder och magnetofon. Efter flera års diskussioner beslutar styrelsen att väntstugan vid ångbåtsbryggen för bevarande skall flyttas till en tomt tillhörig prästgården. Väntstugan är skänkt till föreningen och man ser en möjlighet att ha den till förvaring av det lösöre i form av gamla föremål som föreningen äger. Matts Mattson i Backbyn dör under året utan arvingar och inom föreningen  finns intresse att överta hans ålderdomliga gård som hembygdsgård.

1959 Nu vill föreningen förvärva Mattsgården. Landsantikvarien kontaktas för ett utlåtande. Allmänna arvsfonden tillskrivs för köpet av gården.

1960 Landsantikvarie Lundqvist och amanuens fru Berg kommer till Mattsgården. De tycker att gården mycket väl lämpar sig till hembygdsgård samt att flera föremål har ett kulturhistoriskt värde. Under åren i början på 60-talet ökar medlemsantalet och antalet deltagare i olika aktiviteter snabbt. Sålunda ökar deltagarna i midsommarfirandet från ca 200 till betydligt fler än 500.

1961 Det sedvanliga årsprogrammet med årsmöte i mars, föreläsningar, midsommarfirande , sommarauktion, de gamlas dag, sällskapsresa och adventskaffe genomförs. Det är många intressanta föredragshållare som besöker föreningen under åren som t ex Rune Bollvik, Ria Wägner, Nils Suber och Gunde Johansson. Många föredragshållare återkommer år efter år.

1962 Kungliga Finansdepartementet ger föreningen tillstånd att förvärva Backby 2:23 Mattsgården. Villkor ställs att riksantikvarieämbetet skall godkänna större förändringar eller försäljning av inventarier. Försäljning av fastigheten får endast ske till dem som RA godkänner. Eftersom Kammaradvokatfiskalsämbetet, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Sthlm och slutligen Kungl. Maj:t tillstyrkt förvärvet och enhälligt beslut från föreningens styrelse finns till förvärv från 12 jan 1962 beslutas 7 feb att ändra stadgar och förvärva Mattsgården. För finansiering beslutas att man skall söka bidrag till reparationer. Väntstugan vid ångbåtsbryggan skall också säljas. Arne Söderholm köper den för 200 kr.

”Singö, en roslagssockens krönika”, en förnämlig sockenskildring om 234 sidor, av Alfred Jansson blir tryckt och föreningen får köpa 500 ex till starkt reducerat pris med förbehåll att förtjänsten vid försäljning skänks till Singö kyrkas restaureringsfond. Halva upplagan säljs redan första året. Bandet mellan kyrkan och hembygdsföreningen är mycket starkt från starten och föreningen ger under många år bidrag till stiftets skola. Fortfarande år 2005 bjuder föreningen på kyrkkaffe vid 1:a advent.

1963 tillsätts en kommitté som skall hålla i renoveringsarbetet på Mattsgården. Ledamöter blir Waldemar Andersson, Rolf Söderholm och Lars Sundin. Direktören Arvid Östlund Johanneshov (och Verka!) skänker en helt intakt skötbåt till föreningen. Båten har byggts av den på Singö välkände båtbyggaren Olof Pettersson i Skållholmen.

1966 Renoveringen av Mattsgården kommer i gång genom engagemang av landsantikvarien  Nordström, arkitekten Westman och snickaren Helge Eriksson i Östhammar.  Senare kommer Sigurd Hallsenius från Singö att ta över målning och snickeriarbeten. På styrelsemöte 6 sep på Råstensudde äts årets surströmming efter mötet. Det senare kommer att upprepas de kommande åren.

1967 Föreningen hämtar från Sjöbodviken i Ellan den skötbåt man fått som gåva 1963. Båten fraktas till Oskar Pettersson i Skållholmen som lovat reparera den båt hans farfar Olof Pettersson byggt.

1968 rapporteras en inventering som visar att 7 väderkvarnar och 2 vattenkvarnar funnits på Singö. Länsantikvarien får uppgifterna.

1969 Arbetena på Mattsgården fortsätter. Sigurd Hallsenius jobbar med trossbotten och flera gamla mynt har hittats. Hallsenius arbetar på Mattsgården större delan av året. Medel (15 000) finns fortfarande men man beslutar att försöka låna om anslagna medel tar slut. Konstnären Bengt Grandin åtar sig renoveringsarbeten i anderstugan. Styrelsen beslutar att försöka köpa eller arrendera mark av Lars E. Eriksson för bilparkering vid Mattsgården. Den av Oskar Pettersson nyreparerade skötbåten placeras under tak i lidret på Mattsgården. Matts Mattsons gamla skötbåt skänks till föreningen av Norlin.

1970 Sigurd Hallsenius målar taket i Mattsgården. Ordföranden föreslår ”att belysning genom lysrör skall på övre botten placeras bakom stockarna för att alla saker skall synas, men ljuskällan vara osynlig”. Renoveringsarbete som utförts i mangårdsbyggnaden sammanfattas ”kort”: ”Samtliga golv omlagda och trossbottnar ilagda. Härvid påträffades flera gamla mynt, vilket på sitt sätt kan bestyrka att gården använts som kontorsbyggnad under Skebo-bruks-epoken på Singö. Många rötskador har huggits ur och nytt virke har ilagts och samtliga timmernåt har ifyllts med bruk. Det gamla vackra kökstaket har rengjorts från slamfärg. Den gamla köksspisen har tagits bort och en järnhäll har ilagts. Denna häll har skänkts till gården av fru Astrid Eriksson, Backby. Hällen är daterad 1851 och lär enligt ingenjör Bo Molander vara tillverkad i Bollsta Bruk i Ytter-Länäs socken i Ångermanland. Samtliga tak, fönster och dörrar har målats. Fönstren även utvändigt. Ny veranda har byggts. Nytt bjälklag och nya golv med stenullsfyllning har lagts på övre våningen. De gamla förnämliga stänktapeten med blomsterslinga och psalmboks-citat från 1600-talet har nedtagits från väggarna i ”anderstugan”. Där har väggarna riktats och beklätts med gipsi-platta. Elektrisk värme har inletts i samtliga rum i nedre våningen. Dessutom har Hallsenius och ordf. börjat uppordningen och systematiseringen av samlingarna.”

Fridolf Jansson och Bo Eckman inleder årsmötet med Singösången varefter Upplandssången sjungs unisont till fiolackompanjemang. Kassören beviljas ”full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning”. 125 personer på mötet bjöds sedan på tesupé. Fridolf Jansson spelade en nyskriven låt som döptes till ”Mosse-Fridolfs gånglåt”. En nyskriven pjäs som dramatiserade en sockenstämma efter ett protokoll från 1870 framförs av föreningens egna medlemmar i tidstrogna kläder. Ensemblen får rungande applåder.

Septembermötet detta år flyttas från sedvanliga Råstensudde till den nya lokalen storstugan i Mattsgården. Stämningen är närmast sakral: ”Elden lyste och värmde från hällen och hela rummet var vackert prytt med höstens färgade löv och levande ljus”.  Man beslutar att ordna en Dan Andersson-afton under hösten. Sigvard Hallsenius belönas för sina insatser vid renoveringen med en gratifikation på 1000 kr. Alla damer på mötet får uppdraget att införskaffa hushållssaker till gården. Upplupna kostnaden för inköp och renovering rapporteras till 45 322 kr. Av detta har 15 000 kr finansierats genom bidrag och resterande av föreningen.

1971 Styrelsen beslutar om stöldförsäkring av lösöret i Mattsgården och att kopparföremål skall märkas. Sigvard Hallsenius skänker en sparbössa i form av ett ”slafat” till föreningen och man beslutar att börja sälja vykort föreställande  Mattsgården för 60 öre/st. Samtliga gamla kläder skickas på kemtvätt och anti-malbehandling och en del järnföremål rostskyddsbehandlas. En inventering av hembygdsgården och Singös bebyggelser rapporteras finnas tillgänglig. Parkeringsplats vid Mattsgården är i förhandlingsläge och medel för införskaffande finns. Gården hålls öppen för visning under sommaren och många besökare rapporteras.

1972 Föreningen firar 25 år med en stor fest. Mosse-Fridolf spelar Mattsgårdsvalsen. Walfrid Abrahamsson som varit kassaförvaltare från starten belönas med Samfundets för hembygdsvård hedersnål med lagerkrans. Sigurd Hallsenius får också hedersnålen med lagerkrans för sitt arbete med renoveringen av hembygdsgården. Lars Sundin belönas på samma sätt. Många övriga medlemmar tackas för sina insatser under åren. Syföreningen rapporteras ha bidragit med det mesta av kostnaderna för inköp och renovering av Mattsgården. Syföreningen och festkommittén (”fatbursgummerna”) gör varje år stora insatser för föreningen vilket påminns om i varenda årsberättelse under åren. 2 vävstolar i Mattsgården används flitigt för produktion till lotterier och auktionsförsäljning. Föreningen har tom 1972 ordnat 154 föreläsningar inom vitt skilda områden som psykologi, litteratur, konst, film, musik, geografi, naturvetenskap, idrott m. m. med sammanlagt 6914 besökare dvs 45 personer per gång i genomsnitt.

1973 Föreningen öppnar postgirokonto. Föreningen har postsparbanksbok sedan tidigare. Förhandlingar om parkeringsplats pågår fortfarande nu med fru Kerstin Eriksson. Lars Sundin får uppdraget att till årsmötet rapportera inköpspris och arrendekostnad. Ingen rapportering sker vid årsmötet. Frågan om parkeringsplats bordläggs på nästa styrelsemöte. Föreläsningar ordnas under året. Beslut tas att en brunn skall borras på tomten.

1974 Föreningen lånar ut sin skötbåt till lotspersonalen som vill delta i postrodden Eckerö-Grisslehamn. I protokoll från styrelsemötet 19 april rapporteras att man med stor sannolikhet påträffat grunden till ”Singös första (år 1595?) kapell som (under 1600-talet)  flyttades till Måsesten . Grunden 6,4 m lång med tillägg av ev. vapenhus om 2,4 m samt 3,6 m brett. Längdriktningen öst-västlig”. Pumpanläggning till den nya brunnen införskaffas.


Åke Öhmans kommentar 2006 till detta: Singös första kapell stod i gränsen mellan nuvarande Granströms och Wickbergs (Strands) gårdar. Se ”Kappel Leddet”  i Alfred Janssons Singö En roslagssockens krönika sid 143-144. Kapellet flyttades ut till Måssten på 1600-talet eller tidigare.

1975 Vattnet i Mattsgårdens nya brunn avsmakas och befinns vara utsökt. Beslut tas att golv skall läggas i ladugårdsbyggnadens ”fodergere”. Parkeringsplatsen avgrusas och Mattsgårdstomten snyggas upp genom städning, plantering av syren och utplacering av trädgårdsbänkar. Trotzmansankaret på Mattsgårdstomten rostskyddas.

1977 Tjuvar har härjat  på Väddö i Kista Hembygdsmuséum. Lars Sundin låter märka ett antal av föreningens värdefullare inventarier med utrustning lånad från polismyndigheten. Märkningslistan tillsammans med föreningens övriga handlingar förvaras i prästgården. 1693 besökare på Mattsgården varav 273 barn rapporteras.

1979 Föreningens föremål av guld, silver och koppar förvaras enligt en lista hos styrelsemedlemmar. Listan finns i 2 exemplar som förvaras bland föreningens värdehandlingar resp hos v. ordf.

1981 Beslöts att lillstugan skall renoveras och parkeringsplatsen utvidgas. Man rapporterar att föreningens studiecirkel ”Våra fäders språk” nu samlats 103 gånger under 8 år och att K. A. Grandin deltagit som ledare. Under 80-talet ebbar föreläsningsverksamheten ut.

1984 13 april hålls föreningens 201:a föreläsning av Karl Arvid Grandin "Ja ar suvve åvläjes illa natt som va ettersöm he va särksprätter i fellutta". Efter den 202:a föreläsningen "Postrodden förr och nu" rapporteras 9193 personer ha besökt föreningens föreläsningar.

1989 Lars Th Sundin justerar årsmötesprotokollet med darrhänt stil. Efter detta är årsmötesprotokollen ojusterade av ordföranden Sundin.

1994 Ny ordförande efter Lars Sundin blir Eric Söderman, "Skarp-Erik". De kommande åren är sparsamt dokumenterade då inte många protokoll och verksamhetsberättelser finns.

1996 Yngve Andersson publicerar skriften "Singö Mattsgården". Yngve berättar intressant och sakkunnigt  om Mattsgårdens men även Singös historia.

1999 Åke Öhman tar över ordförandeskapet och många nya väljs in i styrelsen. Föreningens verksamhet vitaliseras, bl a sätts nya värmeradiatorer in i Mattsgården, skylten "Helga Luttropp" kommer upp vid skolträdgården och Ingegerd Holmström i Stornotsand skänker mikrofilmer med Singös kyrkobokföring 1734-1890 till föreningen.

2000 och framåt. Föreningsverksamheten drivs med kraft och medlemsantalet fördubblas på några år till att överstiga 400. Midsommarfirande på Skolslätten, visningar vid Mattsgården med nyinförd "entré inkl kaffe"-avgift, lotterier, glassförsäljning etc ökar föreningens inkomster. Föreningens stadgar moderniseras. Kallelserna till årsmötena blir omfattande med förutom årsberättelse också medlemsblad, årsprogram och så småningom ”Historiska nyheter från Singö” av Yngve Andersson.

2001 Startar Lilly-Marie Freiman och Kerstin Wahlfort en särskild verksamhet för barn 5-15 år, 100-klubben. Bl a ordnas en välorganiserad Singövandring 2002 där barnen lotsas runt till minnesmärken på ön, Singö-historia berättas. Teater, bad, fika och mat har ordnats vid olika stationer.

2003 Britta Andersson publicerar sin fotodokumentation "Hus på Singö". Yngve Andersson har hjälpt till med texterna i den intressanta boken som ger en bild av Singös bebyggelse i dag men även genom texten en hel del Singöhistoria.

2004 En blomstervandring med ett 20-tal deltagare ordnas i Boda. Midsommarfirandet är vädersäkrat genom att föreningen skaffat 2 tält till lotterierna. 450 personer kommer till sommarens visningar av Mattsgården. Till det stora intresset bidrar visningen av Fredrik Starks foton från "Singö sommaren 1921" som föreningen fått i gåva av Anders Lindström, Täby och Öregrund. Mattsgårdens skötbåt från 1888 tävlar fortfarande i postrodden Grisslehamn-Eckerö och kommer detta år på 15:e plats av 43. Projektet "Slöjdfröjd" genomförs och deltagarna lär sig gamla slöjdtekniker.

2005 Medlemsavgiften höjs från 50 till 75 kr för enskild och 200 kr för familj och trots det ökar antalet medlemmar. Äntligen börjar renoveringen av Mattsgårdens sjöbod. Ordförande efter Åke Öhman blir Håkan Drevin i Boda. Arbetsträffarna i Mattsgården på tisdagar kl 12 i udda veckor pågår fortfarande med 5-8 deltagare. Föreningen beslutar att köpa vårstädning av Mattsgården.

Sammanställt av Håkan Drevin i mars 2006. Granskat och kommenterat av
Yngve Andersson samt Inger och Åke Öhman.

Version 060418

tillbaka till Singö förr
tillbaka till Nyheter från Singö 2008