Protocoll, hållet uti allmän Sockenstämma

med Singö församling den 10de Martii 1833

2de)  Då flere påföljande års missväxt medfört en allmän nöd uti fäderneslandets Norra Landskaper  så att dess innevånare nödgats anropa sina bättre lottade medborgares hjälp och understöd, och denna klagan redan blifvit behjärtad af flere och kringliggande Orters innevånare, så ville ock Singö församling begagna detta tillfälle att bevisa sin tacksamhet för den allgode försynens välsignelse öfver så väl dess åkerbruk som sjöfart under många år, hvarföre nu med enhällig överenskommelse det beslutet fattades, det ett sammanskott af penningar, utgående med Trettiotvå Skillingar Banco på hvarje oförmedlat mantal, skulle af Sexmännen hvar i sin Rote uppbäras och till församlingens pastor öfverlemnas, för att med skyndsammaste lägenhet till vederbörande Auctoriteter i Norrland afsändas och till våra olyckliga medborgares lindring användas. Skulle någon vilja gifva mera än hvad ofvan är stadgadt, så står det honom fritt att sålunda bevisa sitt välgörande hjärta; men om ock någon skulle vilja undandraga sig att utgöra sin andel uti ofvanberörde sammanskott, så ville sockenstämman ej tvinga det hårda hjertat, emedan allmosan till den fattige ansågs böra gifvas uti Guds namn och af god vilja.

                                                                                        In fidem

                                                                                    Joh.E. Törneros

                                                                                        v. Comm.

 

Från Yngve Andersson: