Protokoll hållet i Laglig Socken Stämma

i Singö Socken Stufwa den 2de maj 1819

 

S.D. Efter Gudstienstens slut

 

§ 1

 I följe af Konungens Befallningshavandes högt (?) Respektive Ordres af den 7de nästförliden Aprili, angående StrömingsFiskets nu warande förhållande och härefter möjligen blifwande förkofran, yttrade Socken boerne:  1. at Strömingsfisket har hittils warit och är idkadt medelst Notar och Skötar dels wid Stränderne, dels på Grunden och dels på djupet.    2. at Strömingsfångsten har årligen hittils gåt til öfwerhufwud 7 Tunnor på hvarje Matlag eller HemmansRök.  3 at SockenBoerne icke kunna begagna någre andre lägenheter och anstalter til Strömings Fiskets ytterligare förkofran , än hwilka de förr brukat.

.

.

.

.

                                                                          In fidem Protocolli

                                                                             Joann Dalin

                                                                                   v. p. (vice pastor)

 

u Eric  ..(bom)  Matttsson Bacby

Lars      (bom)  Södermann  därstädes

Anders  (bom) Olsson   ibidem

 

Hur många matlag eller hemmansrökar fanns i församlingen vid den här tiden? Jo i ett annat ärende drygt två månader tidigare skriver Joann Dalin i protokollet …… "at hela Försam-lingen för innevarande Tid utgöres av 68 Matlag, som jemte Båtsmän, Gärningsmän och Backstufwusittare nära sig på14 Mantal med inberäknadt Capellans Hus-håll och Boställe;"

 

 

Från Yngve Andersson: