tillbaks

 Regler för Sikfisket i Norrvreta och Söderby Byar

 

År 1841 den 24de October sammanträdde undertecknade Norrvreta och Söderby Byamän för att öfverlägga och öfverenskomma om tjänlig ordning och fördelning vid det under dessa Byar varande Sikfiske och hafva vi till framtida efterrättelse stadgat följande regler

 

1o  Sikfiskets tid räknas ifrån den 20de October till den 15de November hvarje år.

 

2o Under denna tid är icke tillåtit för någon in- eller utbyaman att med notdrägt eller lyseld fiska på de till nätläggning förbehållna platser vid bot såsom för åverkan, men för platsegaren är det obetaget att på sitt fiskevatten använda hvilken fiskebragd han behagar.

 

3o Ingen Byaman äger rätt att lemna tillåtelse åt någon obehörig person att idka något slags fiskeri på annat vatten än det som icke indelt är eller och utgör egen vattenlott.

 

4o Emellan Söderby och Norrvreta Byamän kommer den på Grisseludden varande vattengård att utgöra gränsskillnad emellan Byarnes fiskevatten, och skall det derom varande wattnet i Norr tillhöra Norrvreta och det i Söder varande vattnet till begagnande innehafvas af Söderby Byamän.

 

5o Norrvreta  fiskevatten indelas i åtta lotter: 1sta ifrån Erik Matts udden på Ramsan till östra Ramsundet:  2draifrån Eriks Matts udden till Enörn:  3dieifrån Enörn norr om Ramsan till östra Ramsundet:  4de kring Lång– och Vester Örarne:  5te kring Skabban och Rönnörn:  6te kring Kogrundet samt ifrån norra Norsill vattengården till Sveddudden:  7de ifrån Sveddudden till och med Grufudden:  8de kring Skötgrundena och den del af Grisseludden som till Norrvreta fiskevatten hörer.

 

6te Söderby fiskevatten indelas i Elfva Lotter:  1sta ifrån Norra rågången på Askholmen till och med Vassudden:  2dra ifrån Södra rågången på Askholmen till Vassudden:  3die kring Asholmörarne:  4de kring Ahlörn  och lilla Tisterörn:  5te kring stora Tisterörn:  6te kring Grenskäret:  7de kring Björkholm, Skallan och lilla Enskäret:  8de kring stora Enskäret:  9de kring båda Loskären:  10de ifrån RörGrytsudde till Långörs udde:  11te ifrån Långörsudde till Grisseludden mot Norrvreta gräns.

 

7o Hvarje lott begagnas blott en natt af innehafvaren till dess nummer, och flyttning till påföljande nummer sker för varje dygn.

 

8de Om någon olofligt begagnar och intager annan mans lott anses sådant för åverkan .

 

9de För hvarje år bestämmes nummern  genom lottning den 20de October.

 

10de Turen fortskrider med ombyte för hvarje dygn utan avseende på något förhinder; såvida icke storm gör upptagning omöjlig.

 

Till visso häraf bekräfta vi denna öfverenskommelse vid våra namn och Bomärken, som skedde i Singö prestgård den 24de October 1841

 

 

Not: "På Grisseludden varande vattengård". "Norra Norsill vattengården":  I Ordbok över svenska språket", den stora ordbok som Svenska Akademin fortfarande arbeta på att göra färdig, hittar man följande som kan belysa vad vattengård är. Ordboken, som gav ut sitt första häfte på bokstaven A år 1893 har nu hunnit till bokstaven S så ordet vattengård får vi fortfarande vänta på. Men på ordet gård finns följande betydelse. Det kan användas om stängsel eller mer eller mindre väsentlig del av olika anordningar för fångst av djur. Beträffande fisk nämns följande: Gård kan avse stängsel eller nätdel som sidoarm eller ledarm och dylikt i olika slag av fiskebyggnader. Det kan också vara huvudbeståndsdelen av en fiskebyggnad som i huvudsak är konstruerad såsom ett med ingångsöppningar försett, slutet rum. Sedan citerar Ordboken gamla texter där ordet gård används, t.ex ”Siken fångas mäst med Nät och Not, samt med ljustring och på samma sätt som Laxen i Gårdar och Mjärdor”   ”byggas af sprötar, spielor, granrisbuskar; bestå af 2:ne armar eller gårdar.

 

Men vid samtal med Åke Öhman så öppnade sig en annan sannolikare tolkning. Vattengården skulle vara namnet på gärdsgården när den drogs ut i vattnet för att hindra kor och kvigor som gick ut i vattnet att ta sig runt. Åke hade ett minne av ordet vattgård eller vattengård i den betydelsen. Däremot hade han inte hört talas om byggda, fasta fiskeanordningar i vattnen runt Singö. Får se om Åke och jag lever när SAOB hunnit till ordet.