Från Yngve Andersson:


Hållista vid Trästa Gästgivaregård

Redan vid ett sommarting år 1761 togs ärendet om en Hållista vid Trästa Gästgivaregård upp. Där talas om en hållista vid Trästa Gästgivaregård utfärdad av landshövdingen år 1759. Singöborna anförde då i en ingiven skrift att de inte hade sig bekant att landshövdingen utfärdat ”någon hollista warå Trästa gästgivare kunde sig åberopa”.
 

Men med tiden visar det sig i gamla handlingar att Singö socken fick skyldigheter. I Singö socken arkiv, bland diverse handlingar, finns exempelvis en Hållista vid Trästa gästgivaregård upprättad 1842. Här återges några utdrag i listan:
 

Trästa 2 och 1/4 mantal Gästgiveri som håller 2ne hästar i hvarje dygn och 4 hästar om söndagarna.
 

På sid 1 uppräknas byarna Malmberga, Bergby, Gässvik (inte alla gårdar i byn) där åboerna tillsammans håller 30 hästar i Reserve därav Capten Langenberg med 2 och 1/4 mantal som håller 9 hästar. Varje ¼ mantal i dessa byar håller 1 häst.
 

Från övriga byar i Häverö och Singö socknar visar listan hur bönder på varje ½ mantal skall bistå med 2 hållhästar en viss bestämd veckodag utom söndag. Bönderna i dessa byar täcker tillsammans 21 veckor av ett år, varav singöbönderna täcker måndag t.o.m. lördag i de fyra
sista veckorna på listan. Var 21:sta vecka börjar man om igen på listan med häveröbönderna. Indelningen grundar sig på förmedlade mantal (ej oförmedlade), så att t.ex Norrvreta  4, SingSöderby 2 m.fl. kommer därmed lindrigare undan.
 

Undantagen från denna hålltjänst var Fogdö N:o 1  ¼ mantal, som Jan Andersson brukade. Skälet var att Jan Andersson, Norrgården, var brevbärare till Singö och fasta landet. Bönder i Gässvik om tillsammans 1 mantal (de tillhörde samma båtsmansrote som Fogdö 1) var brevbärare till Väddö och Häverö kyrka och till Fogdö by i Singö socken. Fählöbönderna var också undantagna eftersom de skjutsade för dem som hade fjärdingsmannatjänsten.
 

Några utdrag ur hållistan:

 

Fastighet

Brukare

Mantal

       

Buska

Sergeant Wall

   ½

2

hästar

tisdag

13de veckan

Hofgården

 

½

2

hästar

onsdag

13de veckan

Norrvreta

Anders Bohman

¼

2

     

         ”

Erik Söderberg i Söderby

¼

2

     

Norrvreta

Olof Ersson

¼

3

     

        ”

Eric Norman

 ¼

3

     

Norrvreta

Olof Forsells arfv. 

1/8

4

     

        ”

Eric Ersson

1/8

4

     

SingSöderby

Lars Olsson

¼

1

     

          ”   

Eric Mttsson

¼

1

     

SingSöderby

Dito  man

1/16

2

     

          “

Matts Wahlund

1/48

2

     
 

Omyndiga

1/6

2

     

SingSöderby

Eric Wickberg

1/12

3

     

       ”

Olof Andersson

1/24

3

     

       ”

Jan Bohman

 1/8

3

     

       ”

Jan Söderman

¼

3

     

       “

Olof Persson

1/6

4

     

       “

Eric Andersson

2/3

4

     

SingSöderby

Jan Bohman

1/8

5

     

       “

Eric Persson

1/8

 5

     

SingSöderby

Olof Ersson, Norrvr.

1/16

 6

     

       “

Erik Söderberg

1/16

6

     

      “

Olof Söderman

1/8

 6

     

SingSöderby

Eric Jansson

1 /4

7

     

      “

Lars Mattsson

1/4

7

     

 

Hur gjorde då Singö församling ”som är anslagit under Trästa Gästgiveri efter tour med hållhästar”? Rent praktiskt löste man hålltjänsten genom att betala några bönder i Trästa (?) för att fullgöra deras skyldighet.

 

Under 10 års tid från 1/1 1855 till 1/1 1865 betalade alla i Singö församling som var uppförda på hållistan tillsammans enligt ett skrivet avtal100 riksdaler riksgäld för varje år till tre undertecknande personer som åtog sig att sköta deras skyldigheter.

tillbaks