Singö Hembygdsförening

Kallelse till årsmöte

26 mars 2011 kl 14:00 i församlingshuset

1. Mötets öppnande

2. Val av mötets ordförande och sekreterare

3. Val av 2 justeringsmän att jämte ordförande justera mötets protokoll

4. Godkännande av kallelse och föredragningslista

5. Föregående årsmötesprotokoll

6. Verksamhetsberättelse för år 2010 med resultat och balansräkning

7. Revisionsberättelse

8. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9. Val av ordförande för tiden tom årsmötet 2012

10. Val av 4 ordinarie styrelseledamöter och 2 ersättare tom årsmötet 2013

11. Val av 2 ordinarie revisorer och 1 ersättare för kommande år

12. Val av 3 ledamöter till valberedningen varav en sammankallande

13. Medlemsavgift för 2012

14. Behandling av motioner som inkommit till årsmötet

15. Övriga frågor

Avslutning

Sedan blir det kaffe, lotteri och underhållning med silvermedaljören från låt-SM 2010
Jimmy Åkerstedt

tillbaka