Ändamål

Verksamhet

Medlemskap och avgifter

Organisation

Styrelsen

Föreningsmöten

Räkenskaper och verksamhetsår

Stadgeändring

Hembygdsgården

Upplösning

§     1.      -   Ändamål

Föreningen har till uppgift att värna om och vårda hembygdens kulturarv och föra det vidare till kommande generationer.

§     2.      -   Verksamhet

 Målet är

 att      befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner,

 att      aktivt medverka till vård och bevarande av bygdens natur och kultur,

 att          dokumentera intressanta föremål, handlingar, byggnader, arbetsliv, traditioner och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid,

 att          levandegöra kulturarvet genom att arrangera föreläsningar, hembygdsdagar och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia,

 att          samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet,

 att      engagera sig i samhällsplanering som rör miljö, byggnader, vägdragningar och liknande samt hålla sig underrättad om kommunens planeringsärenden och verka som remissorgan.

 Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.

 §     3.      -   Medlemskap och avgifter

Hembygdsföreningen är öppen för alla som är intresserade av att stödja dess arbete. Medlemskap registreras utan särskild ansökan när medlemsavgiften erlagts. Medlemsavgiftens storlek fastställs av årsmötet.

Enskilda personer som på särskilt sätt arbetar eller har arbetat i föreningens anda kan av styrelsen kallas till hedersledamöter. Hedersledamot är befriad från årsavgift.

§     4.      -   Organisation

Föreningens verksamhet utövas genom föreningsmöten, varav ett årsmöte, genom styrelsen samt av den utsedda funktionärer.

§     5.      -   Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse, bestående av nio (9) ordinarie ledamöter och fyra (4) suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig när minst fem (5) ledamöter är närvarande. Vid omröstning har ordföranden utslagsröst.

Föreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer.

Det åligger styrelsen att leda föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar.

Styrelsen skall

v     förbereda föreningens möten och verkställa dess beslut,

v     förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena,

v     inom två (2) månader från räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna verksam-
hetsberättelse, protokoll och räkenskaper,

v     till årsmötet avge berättelse över sin och föreningens verksamhet,

v     väl vårda föreningens  tillhörigheter.

 

§    6.      -  Föreningsmöten

Föreningsmöten hålls enligt beslut av årsmöte eller på kallelse av styrelsen. Årsmötet hålls senast den 1 april; tid och plats bestäms av styrelsen. Kallelse utsänds till medlemmarna senast fyra (4) veckor före mötet. Varje medlem äger en röst.

Följande ärenden skall tas upp vid årsmötet:

      1.      Val av ordförande och sekreterare för mötet

      2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

      3.      Val av två (2) justeringsmän

      4. Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut och ekonomisk redovisning

      5. Revisorernas berättelse

      6. Fråga om ansvarsfrihet

      7.      Val av ordförande för kommande verksamhetsår

      8.      Val av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter och två (2) suppleanter

      9.      Val av två (2) ordinarie revisorer och en (1) revisorssuppleant

    10.      Val av ombud till Stockholms läns hembygdsförbund

    11.      Val av tre (3) ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande

    12. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår

    13. Behandling av motioner, som skall vara inlämnade till styrelsen minst två (2) veckor före årsmötet

 

    14. Behandling av styrelsens förslag

    15. Övriga frågor

§    7.      -   Räkenskaper och verksamhetsår

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår och verksamhetsåret med tiden från ett årsmöte till och med nästkommande årsmöte.


§    8.      -   Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två (2) på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett (1) ordinarie. För ändring fordras två tredjedels (2/3) majoritet.


§    9.      -   Hembygdsgården

Försäljning, förändring eller mer genomgripande reparation av fastigheten Norrtälje-Backby 2:23 och dess byggnader får endast ske efter samråd med länsantikvarie och regionala hembygdsförbundet.

Försäljning av fastighetens inventarier får inte ske utan godkännande av ordinarie årsmöte.


§  10.      -   Upplösning

Beslut om upplösning av hembygdsföreningen skall fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Beslutet skall vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar (2/3) av de närvarande röstberättigade medlemmarna.

Upplöses föreningen skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas till regionala hembygdsförbundet, annan institution eller myndighet som vill verka för föreningens rekonstruktion så snart som möjligt.

tillbaks

Stadgar


för Singö Hembygdsförening antagna vid årsmöten 24 mars 2001 och 16 mars 2002.