Singö

Mattsgården

 

Backbyn under bruksherrarnas tid.

Men Backbyn hade andra naturresurser som därefter började exploateras. Det var lera och kalk. Den driftige rådmannen Erik Strandberg i Östhammar köper och löser in alla hemmanen i Backbyn på 1740- och 1750-talen. Han bygger ett tegelbruk i den innersta västra ändan av Backbyfjärden. Ägarskapet till Backby kalk- och tegelbruk skiftade under dess femtioåriga historia under bruksherrar. Först köptes det av bruksägarna Finlay och Jennings, som ägde flera järnbruk i norra Uppland. Brukspatron Jakob Grill blev näste ägare, men år 1793 sålde han till hovjunkare Braunerhielm på Lundås.

Storskifteskartan som ritades i slutet av bruksherrarnas tid är ganska detaljrik. Intressant för hembygdsgårdens historia är att brukets inspektor eller rättare bodde "i sjelfva Backbyn". På kartan är platsen markerad mitt på den nuvarande hembygdsgårdens gårdsplan, som ju också var platsen för 1600-talets Södergård. Den fortsatte att vara en jordbrukande gård, ty inspektorn drev också jordbruk på hälften av Backbyns areal. Resten av marken utarrenderades mestadels av bruket. Längre ner mot och utefter Backbyfjärden på den långsmala höjden, där också dagens bebyggelse ligger, bodde ogifta tegeldrängar i en drängstuga och gifta i små stugor och även ett par lotsar bodde där.
 

nästa sida

tillbaka

karta från storskiftet
med gårdarnas ägare och läget för tegelbruket (tillagt HD 100707)